Visor Om Slutet 2003

¡¡ ¡¡

Asfågelns Död

Svart blod nu månen dränker
Svart totem ur djupet stiger
Krigsmålning p?trynen stänker
Från grottans dunkel, kom döden diger

Dags att stiga, dags att dräpa
Genom natten vi marschera
Blodet av korpen kristtrogen
Asfågeln av vite krist

Dags att riva, dags att slita
Föda mata broder mask
Sluta livet av himmelens pest
Asfågeln av vite krist

Rost och eld nu städer slukar
En maskin av sten och kött
Tusentals troll nu marscherar
Blodet dryper färgar rött:

[English translation:]

[Vulture's Death]

Black blood the moon now drinks
Black statue from the depths rises
Warpainting drawn into the face
From cave's dim comes great death

Days are at hand, days are killing
Through the night we march
Blood of the raven, Christian belief
Vulture of christianity's threat

Days are tearing, days are toiling
Feed brother worm with food
End the lives of the heaven's pest
Vulture of christianity's threat

Rust and flame now devour purity
Like machine of stone and flesh
Thousand of trolls now march
Blood drips staining red...

Försvinn Du Som Lyser

Ett skri nu ekar, midnatten vrålar
Svart ondska, himmelen målar
Brutit sig loss, sina bojor lämnat
Snart gamla onddåd hämnat

Marken skakar där ropet hörs
Allstans mord och ondskap görs
Gyttja dränker skog och berg
Svart m?bli nu himmelens färg

Korp och kråka sina mat nu får
De följa stigen där döden går
Solen täcks, ej frysa mera
Den höljd är nu, med blod och lera

[English translation:]

[Vanish Thou The Shining]

A scream now echoes, midnight howls
Black evilness, paints the heavens
Unleash yourself, leave your chains
Time to revenge for the old crimes seek

The earth shakes where roaring is heard
Everyone slays and the evil prevails
Mud devours forests and mountains
Into blackness may the heavens stain

Raven and crow your food now receives
They follow the path where death roams
The sun sets, yet not frozen anymore
Is the hill of all the blood and clay

Den Sista Runans Dans

Ensam rider månen över norrskenshimmelens rand,
Svart ligger skogen, kall under frostherrens makt
Stigen leda djupt in bland fornfuror, mot glömskans och slutets land:

Runorna skina i nattens mörka djupt,
De visa väg till sista dagars säte
Allt tystnar till nattmarans tjut,
Och runorna dansa till trollflöjtens läte

Denna natt allt ta slut, Denna natt vi alla fria st?br> S?splittras bergen, s?brytas himmelen
Allt som bliva kvar äro eld, stoft och rök:

Runorna skina i nattens mörka djupt,
De visa väg till sista dagars säte
Allt tystnar till nattmarans tjut
Och runorna dansa till trollflöjtens läte
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:
:Och runorna dansa till trollflöjtens läte:

[English translation:]

[Dance of the Last Halter]

Lonely rides the moon over the boundaries of nordic sky
Black lies the forest, coldness under frost's might
The path leads deep within through the primal trees
Into the land of oblivion and ending...

Halters shine in the dark depths of night
They show the path to the setting of the final day
Everyone silences 'till the end of nightmare
And halters dance in the tunes of trollflute

Tonight everything ends, tonight we all stand free
So shatter the mountains, so crumple the heavens
All that is left shalt be flame, ash and smoke...

Halters shine in the dark depths of night
They show the path to the setting of the final day
Everyone silences 'till the end of nightmare
And halters dance in the tunes of trollflute
...And halters dance in the tunes of trollflute...
...And halters dance in the tunes of trollflute...
...And halters dance in the tunes of trollflute...

Svart Djup

I vinden viskar dödens stämma
Onda stjärnor p?himmelen stirra
Bland furor eka ett isande skrik
Urskogens klor i nattlig sky
Ur rymdens svarta djup...
Ur rymdens svarta djup...

Fem fot svart stål han i sina nävar klämmer
En svart skugga från jordens djupaste hål
Långa öron och knivskarpa horn
Under brynen glöda tv?illröda kol:

Nu lyfts värdet mot himmelens rand
Syndastålet nu frysa luft till is
Nu livlösa förbli var man, var kvinna
Domen falla och tystnad härska
O, rymdens svarta djup...
O, rymdens svarta djup...

[English translation:]

[Dark Depths]

In wind whisper the tones of death
Evil stars in the sky now stare
Beneath the trees echoes the freezing cry
Ancient forest's claws in the night sky
From vast dark depths...
From vast dark depths...

Black five foot blade clenches in his fist
Dark shade from the deepest hall of earth
Long ears and razorsharp horns
Under helmet glows two scarlet coals...

Now rises darkness towards heaven's boundaries
Lustful steel now freezes winds to ice
Thus lifeless remains man and woman
Judgement falls and silence reigns
Oh, wide dark depths...
Oh, wide dark depths...

¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡